English Tenses Challenge! Future Perfect📚🙂🧑🏻‍🎓

Czas Future Perfect jest używany do określenia czynności, która skończy się zanim zacznie się następna czynność, bądź też zakończy się przed pewnym określonym czasem (punktem) w przyszłości. Czyli mówimy za każdym razem o skończonej, dokonanej czynności.

Ta następna czynność jest wyrażona w czasie teraźniejszym, mimo że mówimy o przyszłości. Wymagają tego użyte przez nas określenia: by the time, before, until.

Tego czasu używamy również kiedy mówimy o odniesionych sukcesach w przyszłości, np.: Before 2025 I will have gotten my PH degree (Przed 2025 rokiem uzyskam stopień doktora).

Budowa czasu Future Perfect jest następująca: podmiot + will have + czasownik w trzeciej formie (past participle). Czasownik w trzeciej formie tworzymy przez dodanie końcówki –ed dla czasowników regularnych lub używając III formy dla czasowników nieregularnych. Na przykład:

  • I will have worked for this company for 10 years next month (Pracuję dla tej firmy od 10 lat w przyszłym miesiącu).
  • She will have gone to bed by the time we arrive (Ona pójdzie spać, zanim przyjedziemy).

Jeśli chcesz zadać pytanie w czasie Future Perfect, musisz użyć inwersji, czyli zamienić miejscami podmiot i will. Na przykład:

Will you have finished your homework by 8 o’clock? (Czy skończysz swoją pracę domową do 8?).
How many books will she have read by the end of the year? (Ile książek ona przeczyta do końca roku?).

Gdy chcesz zaprzeczyć w czasie Future Perfect, musisz dodać not po will. Możesz też skrócić will not do won’t. Na przykład:

He will not have arrived by then (On nie przyjedzie do tego czasu).
They won’t have seen the news yet (Oni jeszcze nie zobaczyli wiadomości).

Czas Future Perfect często używa się z wyrażeniami czasowymi, które określają moment w przyszłości, do którego coś się skończy. Najczęstsze takie wyrażenia to:

by + data/czas/wydarzenie (do + data/czas/wydarzenie),
by the time + zdanie (do czasu, gdy + zdanie),
before + zdanie (przed + zdanie).

Na przykład:

By next week, he will have moved to a new house (Do przyszłego tygodnia on się przeprowadzi do nowego domu).
By the time she gets here, we will have eaten dinner (Do czasu, gdy ona tu dotrze, my zjemy kolację).
Before you call me, I will have forgotten everything (Zanim do mnie zadzwonisz, ja zapomnę wszystko).

Chcesz się więcej dowiedzieć o Future Perfect? Zapraszam do obejrzenia mojego filmiku na FB 🥰.

Shopping Cart