Regulamin

Regulamin

Regulamin usług online

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania Organizatora Anna Mądry Edukacja Szkolna oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie tego regulaminu jest warunkiem zapisania się na kursy on-line oferowane przez w/w podmiot oraz zakupu materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej.

 I. DEFINICJE

 1. ORGANIZATORpodmiot, który organizuje i przeprowadza kursy językowe online. Jest nim firma Anna Mądry Edukacja Szkolna z siedzibą w Chorzelowie, zrejestrowane w CEIDG o numerze NIP: 817-165-48-53 i REGON: 381122191
 2. UCZEŃ – małoletnia osoba fizyczna w imieniu, której działa opiekun prawny, która opłaciła kurs
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę w ramach Strony, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin opisujący zasady i procedurę korzystania z usług online.
 5. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. UŻYTKOWNIK – podmiot, który wykupił kurs online lub materiały edukacyjne w wersji elektronicznej.
 7. LEKTOR – osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje niezbędne dla prowadzenia nauki, za pomocą której Szkoła świadczy usługi na rzecz Uczestnika.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych ofert kursowych.
 3. Warunkiem dokonywania sprzedaży Kursu online jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 4. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

 III. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Organizator prowadzi indywidualne lub grupowe kursy języków obcych przez Internet za pomocą programu Zoom oraz sprzedaż materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej. Kursy odbywają się przez cały rok kalendarzowy.
 2. Każda lekcja prowadzona jest przez Internet przez wykwalifikowanego Lektora języka obcego.
 3. Za rozpoczęcie lekcji uważa się moment, kiedy o umówionej godzinie Lektor rozpocznie rozmowę z uczniem przez komunikator Zoom.
 4. Jednostka lekcyjna trwa 50 minut z wyłączeniem lekcji, których długość była zmieniona podczas indywidualnych ustaleń Organizatora z Uczniem.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.     Do korzystania z lekcji on-line niezbędne jest:

a)    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową Chrome,

b)    włączenie w przeglądarce apletów JavaScript, Cookies,

c)     posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

 1. Zainstalowany komunikator Zoom-najlepiej najnowsza wersja
 2. Słuchawki z mikrofonem lub wbudowany mikrofon i głośniki
 3. Zainstalowany program do odczytu plików pdf, np. Adobe Reader
 4. Program do odczytu plików: doc.,docx, np. Microsoft Word lub darmowy OpenOffice.
 5. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji Platformy w sposób zgodny
  z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Platformy oraz innych użytkowników.
 6. Organizator zapewnia wykorzystanie danych osobowych wyłącznie do potrzeb związanych z prowadzeniem i nie dzielenie się nimi z osobami trzecimi zgodnie
  z polityką prywatności. Usługodawca stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.
 7. Możliwa jest także nauka on-line za pomocą urządzeń mobilnych (smartphone, tablet). Należy jednak upewnić się, czy urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub czy połączenie transmisji danych jest wystarczająco szybkie (najlepiej LTE).

 V. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 1. Organizator Anna Mądry Edukacja Szkolna udostępnia uczniowi dodatkowe materiały dydaktyczne bez pobierania innych opłat.
 2. Uczeń może zakupić dodatkowe podręczniki, słowniki itp. na własny użytek po ewentualnym wskazaniu ich przez Lektora. Materiały te, mogą służyć jako uzupełnienie kursu przez Internet.
 3. W czasie trwania kursu wykorzystywane są także materiały dostępne publicznie w sieci Internet, za te materiały Uczeń nie ponosi dodatkowych kosztów.
 4. Prezentacja materiału podczas zajęć odbywa się za pomocą wirtualnej klasy-opcji współdzielenia ekranu lub innych narzędzi do tego przystosowanych.

 VI. TERMINY LEKCJI

 1. Terminy lekcji (dni tygodnia, godziny) każdego Ucznia ustalane są indywidualnie
  z Lektorem. Pory zajęć mogą być stałe lub zmienne.
 2. W przypadku lekcji w parach lub grupach lekcja rozpoczyna się o ustalonej godzinie
  w momencie nawiązania kontaktu z jednym z uczestników kursu grupowego, bez konieczności oczekiwania na pozostałych Uczniów.
 3. Spóźnienia Ucznia oraz Lektora:
 4. Spóźnienie Ucznia: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia. Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie, ani innej rekompensacie. Jeżeli Lektor nie zastanie Ucznia o umówionej godzinie pod podanym pod danym ID spotkania
  w ciągu 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia lekcji, lekcję uznaje się za przeprowadzoną. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, gdy Uczeń poinformuje Lektora o swoim spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie. Rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie nie oznacza jednak jej przedłużenia. Lekcja kończy się wtedy o ustalonej wcześniej porze.
 5. Spóźnienie Lektora: czas spóźnienia Lektora doliczany jest do czasu lekcji lub podlega odrobieniu podczas pierwszej kolejnej lekcji. Jeżeli Lektor nie stawi się na lekcję do piętnastu minut od momentu jej zaplanowanego wcześniej rozpoczęcia, Uczeń ma prawo żądać ustalenia terminu kolejnej lekcji zamiast tej, która się nie odbyła. Uczeń nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu. O spóźnieniu Lektora, Uczeń jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora telefonicznie: 503357525 lub mailowo na adres: annamadry.edukacjaszkolna@gmail.com.

VII. ZMIANY TERMINU LEKCJI, PRZEKŁADANIE LEKCJI

 1. Każdy Uczeń ma prawo do bezpłatnego przełożenia lekcji na inny termin bez podania przyczyny.
 2. Chęć przełożenia lekcji należy zgłosić Lektorowi lub Organizatorowi mailowo lub telefonicznie najlepiej najpóźniej na 24 godziny przed przekładaną lekcją.
 3. W takim przypadku konieczne jest ustalenie nowego terminu przeprowadzenia zajęć dogodnego dla słuchacza i lektora w czasie trwania kursu. Możliwe jest również ustalenie nowego terminu zajęć, które się nie odbyły już po zakończeniu trwania kursu.
 4. Odrabianie lekcji może także odbyć się poprzez przedłużanie jednej, dwóch lub więcej kolejnych lekcji o odpowiednią ilość minut (np. 10, 15, 20, 30 minut).
 5. Uczeń może prosić Lektora lub Organizatora o stałą lub chwilową zmianę rozkładu zajęć. Zgoda Lektora jest zależna od jego dostępności. W przypadku braku wolnych terminów Organizator daje Uczniowi możliwość odrobienia tych zajęć w innym wspólnie ustalonym terminie.

VIII. PŁATNOŚCI

   1.Płatności dokonywane są przelewem tradycyjnym lub elektronicznym na rachunek bankowy Organizatora
o numerze: 28 1050 1445 1000 0097 4029 5960 z dopiskiem w tytule przelewu: imię
i nazwisko, opłata za kurs angielskiego (miesiące) lub opłata za materiał edukacyjny (tytuł).

 1. Uczeń opłaca lekcje oraz materiały edukacyjne z góry

W tym celu należy:

 1. wybrać produkt z opcji dostępnych na stronie
 2. następnie przejść przez proces zakupowy dostępny na stronie
 3. uzupełnić formularz zamówienia
 4. potwierdzić chęć dokonania płatności i dokonać przelewu

IX. TERMIN REALIZACJI UMOWY, CZYLI KIEDY OTRZYMAM ZAKUPIONY PRODUKT?

 1. W przypadku gdy przy opisie produktu przewidziano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
  2. Zakupiony przez Użytkownika produkt będzie dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu, a także wysłana zostanie wiadomość e-mail do Użytkownika z linkiem, pod którym można ściągnąć/uzyskać dostęp do zakupionego produktu.
  3. Materiały kursowe będą dostępne od razu w panelu kursu. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne przez rok od dnia rozpoczęcia kursu.
  4. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje czy lekcje on-line,  zostaną one przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem lub zgodnie z harmonogramem.
  5. W przypadku zakupu materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej, są one możliwe do pobrania tylko raz. 

          6. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
         7. Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną          przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
         8. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, doc*,  Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione        pliki.
          9. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki              techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące  tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

X.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Warunki zostały przedstawione w umowie kursu.

 PROCEDURA REKLAMACYJNA

Reklamacje mogą być składane pisemnie lub drogą elektroniczną na adres:
e-mail:annamadry.edukacjaszkolna@gmail.com.

 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, wskazanie adresu e-mail
  w celu odpowiedzi na reklamację i prowadzenie korespondencji reklamacyjnej, przyczynę jej złożenia, określenia daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie oraz numer rachunku bankowego Użytkownika, na które w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Usługi, Organizator zwróci cenę Usługi.
 2. Organizator ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni.
 3. Organizator nie uznaje reklamacji na materiały edukacyjne w wersji elektronicznej.
 4. Jeśli Organizator nie rozpatrzy reklamacji we wskazanym terminie, uważa się, że reklamacja została uznana.

 XI. PROBLEMY TECHNICZNE ORAZ SYTUACJE NADZWYCZAJNE

 1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Ucznia (np. awaria komputera, Internetu) uniemożliwiających przeprowadzenie lekcji w umówionym
  z Lektorem terminie należy natychmiast powiadomić Organizatora telefonicznie
  (+48 503357525) lub w miarę możliwości mailowo z innego urządzenia. Za odwołanie lekcji
  z powodu problemów technicznych po stronie Ucznia pobierana jest opłata 50% ceny standardowej lekcji. Pozostałe 50% czasu lekcji można odrobić z Lektorem w umówionym terminie (Patrz pkt. 6 Zmiany terminu lekcji, przekładanie lekcji).
 1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Lektora, Uczniowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia lekcji w ilości równej ilości lekcji, które nie odbyły się z powodu tych problemów w innym wcześniej umówionym terminie. Sytuację tę należy zgłosić Organizatorowi na adres mailowy: kontakt@madraszkola.pl.
 2. Lekcje, które nie odbyły się z powodu problemów technicznych po stronie Lektora, nie podlegają zamianie na gotówkę.

XII. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Uczniów (imię i nazwisko, adres e-mail, inne dane niezbędne do kursów on-line  zbieranych za pośrednictwem Zoom jest Organizator, który podejmuje niezbędne środki w celu ich ochrony.

2.Organizator zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą Ustawą o ochronie danych, Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz           Regulaminem. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, może także wyrazić sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych w celu reklamy i marketingu bezpośredniego usług własnych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak podania niezbędnych do zawarcia Umowy danych, skutkuje brakiem  możliwości zawarcia tejże Umowy.

4. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym  Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

5. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,
a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych,
w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

6. Administrator informuje niniejszym, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia                        przechowywanie  plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Platformy Zoom może być utrudnione.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy o świadczenie usługi nauki w ramach kursów językowych online zawierane są na odległość w języku polskim.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Organizator informuje Użytkowników na Platformie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

……………………,dnia…………………..

Opiekun prawny………………………….Kupujący………………

Organizator: Anna Mądry Edukacja Szkolna

Załącznik nr 1 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

………………………, dnia ……………..

Dane Ucznia/Kupującego

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Dane Organizatora

Anna Mądry Edukacja Szkolna

Anna Mądry

Chorzelów 297 AA

NIP: 817-165-48-53

REGON: 381122191

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁÓŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 683 ze zm.) odstępuję od umowy zawartej dnia …………………… dotyczącej zakupu usługi ………………………………………………………………

………………………….

Podpis

Shopping Cart